Eyebrow
Kakao dla pokoleń (Cocoa for Generations)
Heading
Chronimy kakao dzisiaj, aby było dostępne jutro
Subheading
Inwestujemy 1 mld USD w zrównoważony łańcuch dostaw kakao.

Konsumenci są wierni naszej czekoladzie już od ponad 100 lat. Jeżeli mają się nią cieszyć także przyszłe pokolenia musimy zadbać o zrównoważoną produkcję kakao. 

W ramach "Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu" – analizujemy każdy aspekt naszej działalności i sposoby uprawy lub zbioru surowców, z których powstają nasze produkty. Dotyczy to również kakao używanego do produktów wytwarzanych przez nasze marki: M&Ms®, Twix®, Dove® i Snickers®.

Niestety obecny łańcuch dostaw kakao nie spełnia naszych oczekiwań. Jesteśmy gotowi na nowe rozwiązania, które otworzą rolnikom i społecznościom produkującym kakao drogę do rozwoju. Naszym wkładem dla osiągnięcia tego celu jest program "Kakao dla pokoleń" (Cocoa for Generations). Pragniemy, aby w opracowywanie skutecznych, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań zaangażowały się również inne firmy. W ciągu najbliższych 10 lat wesprzemy strategię "Kakao dla pokoleń" inwestycją o wartości 1 mld USD i zaangażujemy się w dwa filary działań. Dzięki nim zintensyfikujemy prace na rzecz zwiększenia dochodów drobnych rolników, ochrony dzieci i lasów. Spróbujemy też wdrożyć nowy kodeks dotyczący nowoczesnej, zrównoważonej uprawy kakao z myślą o przyszłości.


Kakao dla pokoleń 

Ogłoszony "Plan Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu" zobowiązuje nas do wdrożenia systemowych zmian, które przyniosą korzyść ludziom i planecie. Właśnie on nakazał nam gruntownie przemyśleć strategię zrównoważonych upraw kakao. 

Na przestrzeni lat odnotowaliśmy postęp w rozwiązywaniu problemów społecznych i środowiskowych w sektorze kakao. Prawie 180 000 rolników uczestniczących w programie otrzymało certyfikację i uzyskało lepsze średnie zbiory.

Tempo rozwoju wcale nas jednak nie zadowala. Pomimo postępu rolnicy nie zaobserwowali jeszcze dostatecznej poprawy swoich dochodów i warunków życia. Dzieci nadal pracują w szkodliwych warunkach, często bez dostępu do odpowiedniej edukacji szkolnej. Wylesianie w łańcuchu dostaw kakao trwa, a prace rolnicze odbywają się na chronionych obszarach leśnych. jeśli rolnicy uprawiający kakao mają mieć perspektywy na przyszłość konieczna jest zmiana sposobu myślenia i działania.

Kakao dla pokoleń to nasz wkład. Praca odbywa się w ramach dwóch filarów: "Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao już dziś" oraz "Zrównoważone pozyskiwanie kakao w przyszłości". Pragniemy, aby w opracowywanie skutecznych, zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań zaangażowały się również inne firmy.

Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao już dziś

Pierwszy filar planu "Kakao dla pokoleń" to "Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao już dziś". Zgodnie z nim do 2025 roku 100 procent produkcji kakao będzie pozyskiwane globalnie w sposób odpowiedzialny, a jego pochodzenie będzie ustalone.

Ten filar wykracza poza obecny poziom norm i praktyk certyfikacyjnych i zobowiązuje nas do aktywności w trzech obszarach, w których rolnicy, społeczności i środowisko naturalne znajdują się w centrum naszych działań:

 

W sektorze kakao zbyt wiele dzieci pracuje w niebezpiecznych warunkach. Pierwsze informacje sugerują, że systemy monitorowania pracy dzieci i programy naprawcze (CLMRS) mogą potencjalnie zmniejszyć o połowę wskaźnik niebezpiecznej pracy dzieci. Będziemy współpracować z dostawcami i organizacjami certyfikującymi w zakresie systemów i programów naprawczych (CLMRS) wdrożonych w łańcuchu dostaw programu. Ponadto będziemy nadal wspierać lepszą edukację wśród społeczności uprawiających kakao, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do dobrych szkół. Dzieci w społecznościach zajmujących się produkcją kakao koniecznie powinny mieć bezpieczną alternatywę dla pracy oraz możliwości rozwoju.
 

 

Mars informuje o zamiarze utworzenia do 2025 r. globalnego łańcucha dostaw kakao pozyskiwanego bez wylesiania. Naszą ambicją w ramach ogłoszonego planu "Kakao dla pokoleń" jest wyeliminowanie wylesiania poprzez uprawę większej ilości kakao na istniejących gruntach uprawnych, bez wkraczania na tereny leśne. Oczekujemy, że dostarczające nam kakao gospodarstwa rolne, które są częścią programu "Odpowiedzialne pozyskiwanie kakao już dziś" zapewnią monitorowanie satelitarne, abyśmy mieli pewność, że surowiec nie pochodzi z chronionych obszarów leśnych. W ramach obietnicy transparentności ujawniamy informacje na temat krajów, z których pochodzi kakao za pośrednictwem naszych bezpośrednich dostawców poziomu 1 oraz postępu w zakresie ustalania pochodzenia dla grup rolników poziomu 2 oraz gospodarstwa rolnego poziomu 3, a także szczegółowe plany działania dla Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany (gdzie znajduje się ponad 65% światowych upraw kakao) jako część naszego wkładu w  Inicjatywę na rzecz Kakao i Lasów. W 2020 roku opublikujemy plany działania dla Indonezji, Brazylii i Kamerunu, i zakończymy ocenę ryzyka dla Ekwadoru. W ten sposób będziemy wiedzieli, na czym jakich działaniach należy się skupić.

 

 

Naszym celem jest zwiększenie dochodów uzyskiwanych przez rolników z uprawy kakao. Przede wszystkim wraz z partnerami dopilnujemy, aby model wypłat za produkowanie kakao w sposób odpowiedzialny był weryfikowany. Tylko tak można mieć pewność, że rolnicy otrzymają większy udział w zysku. Wspólnie poszukamy rozwiązań, które mogą przyczynić się do zwiększenia dochodów rolników. Będziemy też zachęcać do dalszych zmian i współpracy w całym sektorze.
 

Podczas wdrażania nowego podejścia Mars utrzyma obecny zatwierdzony poziom pozyskiwania kakao w ramach inicjatyw Fairtrade i Rainforest Alliance. Będzie też współpracować z obiema organizacjami, w miarę jak wdrażają zmiany i podnoszą poprzeczkę w całym sektorze kakao. Mars popiera działania organizacji certyfikujących, które zrzeszają rolników indywidualnych w grupy i spółdzielnie, oferują szkolenia i wdrażają systemy zarządzania w zatwierdzonych grupach rolników. Zobowiązuje się do współpracy z nimi w zakresie doskonalenia audytów, wprowadzenia systemów zapobiegających pracy dzieci, ustalania pochodzenia surowca i wypłat dla rolników. W miarę podejmowania kolejnych wymiernych działań Mars ma zamiar dalej postępować zgodnie z tym nowym i bardziej zdecydowanym podejściem do ilości pozyskiwanego kakao.

Zrównoważona uprawa kakao w przyszłości

 

 

Wsparcie długoterminowych inwestycji za pomocą planów rozwoju gospodarstw rolnych: Plany rozwoju gospodarstw rolnych to pakiety wsparcia, które są dostosowane do każdego gospodarstwa. Uważamy, że mogą one podwoić plony uzyskiwane z hektara i zapewnić rolnikom możliwość dostępu do finansowania.

 

 

Wzrost dochodów gospodarstw domowych dzięki zróżnicowanemu rolnictwu, agroleśnictwu i innym alternatywom: Będziemy nadal opowiadać się za korzyściami płynącymi ze zróżnicowanego rolnictwa i dobrych modeli agroleśniczych, na przykład z innych środków pieniężnych, drewna i roślin jadalnych, zwierząt gospodarskich i dochodów pozarolniczych.

 

 

Wsparcie społeczności i wzmacnianie pozycji kobiet w wyniku mikrofinansowania: Rozszerzymy programy oszczędnościowe i kredytowe dla mężczyzn i kobiet ze społeczności uprawiających kakao, co pozwoli rozszerzyć wiedzę o finansach, oszczędnościach gospodarstw domowych oraz liczbę działań generujących dochód kobiet.

Informowanie o postępach

W miarę jak działania w obrębie tych dwóch filarów będą kontynuowane, będziemy informować o postępach, wyzwaniach i wnioskach. Będziemy współpracować z przemysłem, rządami i innymi partnerami społeczeństwa obywatelskiego. Celem jest poszukiwanie wspólnych rozwiązań i korzyści dla rolników uprawiających kakao. Ponadto będziemy kontynuować współpracę ze środowiskiem i dostawcami mającą przyśpieszyć wymianę informacji poprzez forum branżowe organizacji World Cocoa Foundation (i jej platformy CocoaAction) oraz International Cocoa Initiative.

Badania i nauka

Rolnicy uprawiający kakao wytwarzają zaledwie 10 procent produkcji, którą mogliby osiągnąć w idealnych warunkach, stosując najlepsze praktyki. Natomiast produkcja kukurydzy osiąga 60 procent poziomu teoretycznie osiągalnych plonów. Badania są zazwyczaj finansowane przez rządy, agencje rolne lub uniwersytety. Jednak badania dotyczące upraw kakao przez długi czas były niedofinansowane, otrzymywały za mało środków finansowych lub same badania były niewystarczające. Mars uważa, że badania mogą przełożyć się na lepszą wydajność rolników, którzy są naszymi partnerami, i chce dalej zachęcać do zwiększenia finansowania badań nad kakao.

Nasze działania są nadzorowane przez sieć firm badawczych:

  • Centrum Nauki o Kakao w stanie Bahia (Brazylia): otwarte w 1982 roku centrum jest uznanym ośrodkiem naukowym i przewodzi naszym działaniom w zakresie upraw kakao, systemów agroleśniczych, bioróżnorodności i rekultywacji gruntów. 
  • Hacienda La Chola w Guayaquil (Ekwador): jeden z czołowych ośrodków badawczych zajmujących się zbiorami kakao i praktykami zarządzania gospodarstwem rolnym, dzięki któremu Mars może zwiększyć skalę badań naukowych i testów.
  • Mars Edge na wyspie Sulawesi (Indonezja): działalność firmy Mars w Indonezji rozpoczęła się w 1996 roku wraz z utworzeniem pierwszej zagranicznej fabryki przetwórstwa kakao w Makassar na wyspie Sulawesi. W 2012 roku firmę i fabrykę rozbudowano. Obecnie pracuje w niej ponad 300 Współpracowników. Na wyspie Sulawesi Mars ma również dwa ośrodki badawcze kakao. Zajmują się one poprawą jakości i wydajności upraw kakao w Indonezji – obszary ich działań to generowanie klonów najwyższej jakości, zintegrowana ochrona przed szkodnikami, zarządzanie glebą i zróżnicowane systemy upraw.

    Od 2013 roku, poprzez sieć czterech Centrów Rozwoju Kakao w Sulawesi Południowym, firma Mars przeszkoliła 120 tzw. Lekarzy Kakao (Cocoa Doctors). Specjaliści ci zajmują się coachingiem i udzielają porad 12 tysiącom rolników bezpośrednio w ich wioskach. Mars aktywnie współpracuje również z ośmioma szkołami zawodowymi – wdrożenie programu nauczania w zakresie kakao ma zachęcić młodych ludzi do zaangażowania się w uprawę kakao i działalność gospodarczą.

Jednym z naszych największych osiągnięć jest współpraca z IBM i Centrum Badań Rolniczych Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, podczas której rozwiązaliśmy kwestię sekwencjonowania genomów kakao. Od tego czasu naukowcy na całym świecie wykorzystują nasze wnioski do opracowywania bardziej odpornych i wydajnych roślin.

Mars – więcej informacji