Heading
Mars zobowiązuje się osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych 

Firma Mars Inc. podejmuje kolejne działania na rzecz klimatu i przyjęła nowe zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji netto gazów cieplarnianych (GHG) w całym swoim łańcuchu wartości do roku 2050. Przyspieszy ono realizację długoterminowych celów firmy, jakim są: ograniczenie bezwzględnych emisji w całym obszarze działalności, eliminacja procesu wylesiania z łańcucha dostaw oraz przejście w 100% na energię odnawialną.

Ogłoszony na początku października cel klimatyczny firmy Mars opiera się na istniejącym Planie Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu, jednak znacząco rozszerza wcześniejsze zobowiązania, które zakładały zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości o 67% do 2050 roku i jednocześnie potwierdza ambitny cel krótkoterminowy, czyli ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 27% do 2025 roku. Podwyższenie zobowiązania wynika z ustaleń zawartych w lipcowym raporcie Międzyrządowego Panelu na Rzecz Zmian Klimatu (IPCC), podkreślającym pilną potrzebę osiągnięcia zerowej emisji netto w skali globalnej, aby zapobiec najgorszym skutkom globalnego ocieplenia.

Przyspieszając swoje działania na rzecz osiągnięcia zerowej emisji netto firma skupi się na m.in. 

•  Bezwzględnej redukcji emisji gazów cieplarnianych, w tym wszystkich emisji z zakresu 3, takich jak emisje pośrednie (np. podróże służbowe, emisje klientów detalicznych, wykorzystywanie sprzedanych produktów i emisje po zakończeniu okresu życia produktów) oraz wyznaczeniu 5-letnich kamieni milowych pozwalających na organizowanie działań i śledzenie postępów
•   Eliminacji wylesiania w łańcuchu dostaw – szczególnie w odniesieniu do kluczowych surowców, które mają największy wpływ na emisje
•    Powiązaniu wynagrodzenia kierownictwa z redukcją emisji gazów cieplarnianych w łańcuchu wartości 
•    Wezwaniu ponad 20 000 dostawców Marsa do podjęcia działań na rzecz klimatu i wyznaczenia własnych celów 

-    Skala globalnej interwencji musi być większa i szybsza. Zmiany klimatyczne już teraz wpływają na naszą planetę i życie ludzi  – mówi Grant Reid, CEO Mars Inc. Aby uzyskać znaczący wpływ i zapewnić, że jest on zgodny z założonymi celami, nasze zobowiązanie do zerowej emisji netto obejmuje cały ślad cieplarniany: od sposobu, w jaki pozyskujemy surowce, aż do sposobu korzystania z naszych produktów przez konsumentów. Mobilizujemy całą naszą firmę, aby podejmować działania już teraz i realizować cele pośrednie w okresach pięcioletnich – dodaje Reid.

Jednocześnie Royal Canin, największa marka Marsa, będzie dążyć do osiągnięcia neutralności węglowej dla całego swojego portfolio w 2025 roku, a pierwsza grupa produktów ma uzyskać certyfikat neutralności węglowej w 2022 roku. 

Pełna mapa drogowa do zerowej emisji netto zostanie opracowana i ogłoszona w 2022 roku.
Aby osiągnąć zerową emisję netto, Mars podejmuje liczne inicjatywy, w tym między innymi:

•    Przejście na 100% energię ze źródeł odnawialnych. Mars osiągnął już znaczne postępy w realizacji zobowiązania do osiągnięcia zerowej emisyjności w bezpośredniej działalności operacyjnej do roku 2040 (obejmującej zakłady produkcyjne, biura i gabinety weterynaryjne). Obecnie w 11 krajach Mars w tym Polsce, pokrywa 100% zapotrzebowania bezpośredniej działalności operacyjnej energią elektryczną ze źródeł odnawialnych, co stanowi ponad 54% globalnego zapotrzebowania firmy na energię elektryczną. Do 2025 roku na ten system ma przejść 8 kolejnych krajów. Program ten obejmuje także nową działalność. W Stanach Zjednoczonych Mars ogłosił niedawno zawarcie nowej umowy na zakup energii z Farmą Wiatrową Ford Ridge ze stanu Illinois, która obejmie nie tylko rozszerzoną ostatnio działalność Mars Veterinary Health w USA, ale również dwóch amerykańskich dostawców firmy. 

•   Pilna przebudowa łańcuchów dostaw w celu zatrzymania procesu wylesiania. Mars przeprojektowuje swoje łańcuchy dostaw w taki sposób, aby pomóc w powstrzymaniu wylesiania i przekształcania naturalnych ekosystemów dla pięciu kluczowych surowców uznanych za obarczone największym ryzykiem: kakao, wołowiny, oleju palmowego, masy celulozowej i papieru oraz soi. Podjęte działania obejmą odchodzenie od kupowania składników wyłącznie ze względu na koszty i będą skupiać się na zwiększaniu przejrzystości informacji oraz możliwości śledzenia pochodzenia pozyskiwanych surowców. Firmie Mars niedawno udało się uruchomić łańcuch dostaw oleju palmowego bez wylesiania, poprzez zmniejszenie w tym roku liczby olejarni z 1500 do mniej niż 90, co pozwoliło na wdrożenie rygorystycznych standardów i monitoringu satelitarnego. Dodatkowo firma przyjęła cel, aby do 2025 r. wszystkie jej surowce związane z wysokim ryzykiem wylesiania (wołowina, olej palmowy, masa celulozowa i papier oraz soja), a także kakao, nie przyczyniały się do wylesiania.

•    Zwiększanie skali inicjatyw w zakresie zrównoważonego i regeneracyjnego rolnictwa. Mars wzmocni swoje realizowane wspólnie z rolnikami programy ograniczające emisje gazów cieplarnianych i zachęcające do przechodzenia na rolnictwo regeneracyjne. Działania te obejmują współpracę z rolnikami i dostawcami w celu promowania lepszych praktyk rolniczych, zrównoważonego korzystania z ziemi, a także wspieranie nauki i technologii, np. badań genomicznych, pozwalających na uzyskiwanie bardziej odpornych i dających wyższe plony upraw. Mars podejmie również dalsze działania mające na celu poprawę zdrowia gleby, co pozwoli uwolnić potencjał plonów i zapewni inne korzyści dla środowiska i klimatu. Realizowane obecnie projekty obejmują inicjatywy takie jak Cool Soil Initiative, która wspiera odporność w uprawie pszenicy w Australii, Sustainable Dairy Partnership, która rozszerza współpracę pomiędzy dostawcami i nabywcami produktów mleczarskich na całym świecie, oraz Oryzonte – program wprowadzający ulepszenia w uprawie ryżu w Hiszpanii, ograniczając zarówno zużycie wody, jak i emisję metanu. 

•    Wezwanie 20 000 dostawców do podjęcia działań na rzecz klimatu.  Mars kładzie nacisk na współpracę i partnerskie relacje z dostawcami, które pozwolą na wprowadzanie zmian w całym łańcuchu wartości. Podejmowane działania obejmują Zobowiązania dla Planety (Pledge for Planet) oraz niedawno ogłoszony program Przywództwa w zakresie transformacji klimatycznej wśród dostawców (Supplier Leadership on Climate Transition (S-LoCT)), który ma zachęcać dostawców do wyliczania swoich śladów cieplarnianych i przyjmowania własnych celów opartych na podstawach naukowych. Program ten obejmuje szkolenia i budowanie potencjału, i ma ambicję przyciągnięcia innych marek i zwiększenia skali projektu w całym łańcuchu dostaw. 

Barry Parkin, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju i Zamówień w Marsie, stwierdził, że: ponad trzy czwarte naszego wpływu opiera się na surowcach i materiałach, które kupujemy. Dlatego musimy zmienić to, co kupujemy lub gdzie kupujemy, albo też – co może jest jeszcze ważniejsze – w jaki sposób kupujemy.

Mars deklaruje też, że wszelkie emisje, których nie da się zmniejszyć do zera, zostaną zneutralizowane za pomocą rzeczywistych, trwałych i społecznie korzystnych „kredytów węglowych” opartych na usuwaniu węgla z atmosfery, zgodnie z dokumentem Net Zero Foundations opublikowanym przez SBTi. To będzie wymagało zidentyfikowania i inwestowania w projekty o jak najwyższym wpływie ekologicznym, społecznym i węglowym, takie jak niedawna inwestycja o wartości 150 mln euro, zrealizowana razem z 13 innymi inwestorami i firmami, w fundusz Livelihoods Carbon Fund 3. 

Od 2015 roku, firma Mars zredukowała emisje w całym łańcuchu wartości o 7,3%, mimo że skala jej działalności wciąż rośnie. W bezpośredniej działalności operacyjnej emisje spadły o 31%, co jest zgodne z harmonogramem pozwalającym zrealizować cel pośredni na 2025 rok (redukcja o 42%). 

Więcej informacji na temat deklaracji klimatycznych Marsa oraz Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu można znaleźć na stronie https://pol.mars.com/plan-zrownowazonego-rozwoju

Eyebrow