Man standing in trees
Eyebrow
Zdrowa planeta
Heading
Zarządzanie terenami rolnymi z myślą o przyszłych pokoleniach
Subheading
Ochrona zasobów naturalnych
Body

Na przestrzeni wieków rolnictwo było coraz bardziej wydajne, co przełożyło się na lepsze plony z upraw przeznaczonych na wyżywienie rosnącej populacji, a tym samym wyższe dochody rolników. Jednocześnie rolnictwo stoi w obliczu wyzwań, takich jak pogarszająca się jakość gleby, wycieki nawozów i pestycydów oraz skutki zmian klimatycznych. Wymagają one podjęcia działań prowadzących do ochrony gruntów, z których będą mogły korzystać przyszłe pokolenia, a także zachowania różnorodności biologicznej i zasobów naturalnych.   

Zgodnie z wynikami najnowszych badań naukowych, pod uprawy nie powinno przeznaczać się więcej niż 15 procent światowych gruntów. Dzisiaj jesteśmy blisko osiągnięcia tego progu. Dlatego w ramach  "Planu  Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu" chcemy utrzymać ten poziom w przypadku obszarów powiązanych z naszym łańcuchem wartości.  

Współpraca z partnerami z łańcucha dostaw dla zwiększenia produkcji 

Naszym wspólnym celem jest zwiększenie produkcji rolnej bez jednoczesnego zwiększania powierzchni wykorzystywanych gruntów. Chcemy w sposób efektywny i zrównoważony użytkować grunty oraz rekultywować nieużywane już tereny. Możliwości w tym zakresie są duże. Dla przykładu - kakao odpowiada za niemal jedną trzecią naszego śladu węglowego. Jest potencjał, aby potroić plony. Zwiększenie plonów pomoże nam utrzymać poziom śladu pozostawianego w środowisku, nawet w przypadku rozwoju działalności biznesowej. 

Polityki dotyczące gospodarki rolnej 

Znaczący wpływ naszej działalności na środowisko naturalne i społeczeństwo to ilość gruntów potrzebna do pozyskania surowców niezbędnych do powstania naszych produktów. Chociaż nie kontrolujemy pól uprawnych oraz gospodarstw rolnych, które nas zaopatrują, doskonale rozumiemy, jak ważne jest, aby obszary te nie wykraczały poza bezpieczny limit gruntów rolnych. Ma to decydujące znaczenie dla zdrowia naszej planety i dobrobytu społeczności. Więcej informacji: Oświadczenie dotyczące gospodarki rolnej

Planowane działania  

Oprócz zarządzania gruntami:

  • Wykorzystujemy badania naukowe , aby poprawić procesy produkcyjne i zwiększyć ilość zdrowych plonów z istniejących pól uprawnych. W 2010 roku wraz z partnerami – firmą IBM i Departamentem Rolnictwa USA – przedstawiliśmy wstępne wyniki naszych badań dotyczących sekwencjonowania genomu kakao, aby pomóc w opracowaniu odmian kakao, które są bardziej wydajne i wytrzymałe oraz odporne na suszę i choroby.  
  • Dajemy priorytet zrównoważonym uprawom kakao, poprzez włączenie się w Cocoa & Forests Initiative. Współpracujemy z innymi firmami, aby rozwiązać problem strat leśnych związanych z produkcją kakao. W listopadzie 2017 roku poparliśmy zobowiązanie, aby położyć kres zjawisku wylesiania, zaczynając od krajów będących największymi na świecie producentami kakao - Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Ghany.Więcej informacji: Podejście do kakao i lasów
  • Ocena wpływu poprzez współpracę z dostawcami i innymi partnerami. Wspólnie chcemy badać wpływu użytkowania gruntów na ludzi i planetę oraz wypracować sposoby, w jakie możemy wspólnie ten wpływ poprawić.  

Dzięki efektywniejszemu zarządzaniu gruntami i zwiększaniu plonów w sposób zrównoważony, możemy lepiej chronić środowisko naturalne. Więcej informacji w dokumencie: Oświadczenie dotyczące działania na rzecz klimatu