Eyebrow
Wypełniamy lukę
Heading
Victoria Mars współgospodynią dyskusji panelowej kobiet – liderek zorganizowanej przez Fundację ONZ
Subheading
Członkini zarządu zabiera głos w dyskusji panelowej „Kobiety – liderki na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Kobiety są nieproporcjonalnie bardziej dotknięte ubóstwem, zagrożeniami związanymi z klimatem i innymi czynnikami będącymi barierami dla zrównoważonego rozwoju. Ta niepokojąca informacja zawarta w niedawnym raporcie Światowego Forum Ekonomicznego kryje w sobie zaskakującą prognozę: kobiety będą potrzebowały 202 lat, aby zrównać się z mężczyznami. Jeśli chcemy to zmienić, musimy działać tu i teraz.

Victoria Mars, członkini zarządu, wspólnie z prezeską i dyrektorką Fundacji ONZ, Kathy Calvin, zorganizowała dyskusję panelową pod nazwą „Kobiety-liderki na rzecz zrównoważonego rozwoju”. W trakcie spotkania Victoria wyjaśniała, jak przywództwo kobiet pozytywnie wpływa na biznes, społeczeństwo i środowisko naturalne.

„Wszystkie musimy mieć możliwość wypowiadania się i nasz głos musi być słyszalny. Tylko wtedy, gdy głos kobiet będzie respektowany, doprowadzimy do zmiany systemu niezbędnej do osiągnięcia równości płci.” – Victoria Mars


Oto kilka konkluzji z jej wypowiedzi:

  • Victoria opisała, jak budowana jest rozpoznawalność Planu Zrównoważonego Rozwoju w Jednym Pokoleniu i podkreśliła jego znaczenie, m.in. w zakresie otwierania możliwości dla kobiet i wspierania celów ONZ dotyczących zrównoważonego rozwoju.
  • Szczegółowo opowiedziała o celach filaru „Prosperujący ludzie” w planie zrównoważonego rozwoju; odpowiedzialności za respektowanie praw człowieka i zwiększanie dochodów drobnych rolników.
  • Victoria zwróciła uwagę na to, jak Mars wspiera kobiety, np. w formie mentoringu. Jednak mimo że 42% naszych pracowników to kobiety, do sukcesu jeszcze daleka droga.   
  • Uznała też, że zlikwidowanie nierówności płci jest koniecznością ekonomiczną i społeczną, ponieważ mniej uprzedzeń to więcej korzyści dla wszystkich.

Uczestnicy dyskusji przedstawili postanowienia mające na celu wspieranie równości płci i zrównoważonego rozwoju. W miarę jak zdobywamy coraz większą wiedzę na temat problemów dotyczących kobiet, firmy ponoszą większą odpowiedzialność za działania na rzecz lepszej przyszłości. Mars podejmuje takie działania już teraz. Przygotowujemy inicjatywy, np. program „Wizja zmian” dotyczący kakao, aby wzmocnić pozycję kobiet pracujących w branży kakao.

„My wszystkie musimy mieć możliwość wypowiadania się i nasz głos musi być słyszalny. Tylko wtedy, gdy głos kobiet będzie respektowany, doprowadzimy do zmiany systemu niezbędnej do osiągnięcia równości płci.” – Victoria Mars

Aby uzyskać więcej informacji na temat zaangażowania firmy Mars w działania na rzecz silnej pozycji kobiet w przyszłości, poczytaj o inicjatywach na rzecz odpowiedzialne uprawy kakao.

Plik Video
Mars – więcej informacji